Категории

Гаранционни условия

Уважаеми Клиенти ,
Тези Гаранционни условия дефинират задълженията, които “Sonar Computers” поема към своите клиенти и определят реда за предявяване на рекламации през гаранционния период на устройствата, съобразно действащите Закони и законови разпоредби в Република България. Това описание е разширен и пояснителен материал на гаранционните условия, отпечатани на гаранционните карти.

   1.Гаранционен срок

Гаранционният срок е упоменат в гаранционната карта. Той започва от датата на получаване на стоката и гаранционната карта. За начална дата на гаранционния срок се приема датата на издаване на гаранционната карта.

   2. Места за приемане на рекламации на гаранционни продукти

2.1 В магазина  на “Sonar Computers”

   3.Изисквания за приемане на продукти за гаранционно обслужване:

3.1 Продуктите се приемат само придружени от оригинал или копие на гаранционна карта.
3.2 Продуктите трябва да бъдат придружени от ясно и точно описание на дефекта, който е причина за рекламацията.
3.3 Оптичните устройства( CD-ROM, CD-R/W, DVD-ROM, DVD-R/W, COMBO DRIVE) трябва да бъдат придружени с описание, точно кой от поддържаните видове носители не може да чете или записва съответното устройство.

   4. Задължения на сервиза:
   При предявяване на рекламация, отговаряща на гаранционните условия сервизът е длъжен:

4.1 Да извърши необходимите действия за отстраняване на дефекта за своя сметка.
4.2 При невъзможност за отстраняване на дефекта, да извърши замяна на дефектния продукт, с друг от същия модел и със същите характеристики.
4.3 Когато същият продукт не е наличен в момента или е спрян от производство са възможни следните варианти:
4.3.1 Продуктът се подменя с такъв от друг производител, но с аналогични параметри с тези на рекламационния продукт.
4.3.2 Продуктът се подменя с такъв от същия производител, който замества спрения от производство или недоставяем рекламационен продукт.
4.3.3 Продуктът се оценява по текущата ценова листа или по пазарна стойност и на клиента се предоставя възможност да получи друг продукт за тази сума, да доплати за избран от него продукт или да получи обратно съответната сума.

   5.Срок за гаранционно обслужване:

5.1 При предявяване на рекламацята в магазина на фирмата – до 20 работни дни.
5.2 При необходимост от изпращане на гаранционния продукт в оторизиран от производителя сервиз извън територията на България, на клиента се предоставя оборотен, при изявено от него желание. Максималният срок в този случай е посочен в “Закона за защита на потребителя”.
5.3 Гореописаните срокове са задължение на сервиза.

   Клиентите могат да се осведомяват за статуса на гаранционното обслужване на телефоните.

   6. Отказ от гаранционно обслужване

6.1 При несъответствие на данните между записаното в гаранционната карта и продукта.
6.2 При липса на гаранционна карта или копие от нея.
6.3 При изтичане на гаранционния срок упоменат в гаранционната карта.
6.4 При опит за ремонт, модификация или промяна на техническите характеристики, неизвършени в сервиза.
6.5 При нарушаване на целостта на гаранционните лепенки, пломби и фабрични етикети, целящи предотвратяване на неоторизирана намеса.
6.6 При повреди настъпили при транспорт или в следствие на неподходящо съхранение, неспазване на указанията за експлоатация, описани в съпровождащата продукта документация, вследствие на неизправности в електрическата мрежа, токови удари, мълнии, незаземяване, механични деформации, небрежно боравене с техниката,нарушен външен вид, природни бедствия, неспазване на посочените по-долу изисквания към електрическото захранване.
6.7 Дефекти причинени от други модули и устройства, използувани съвместно с гаранционния продукт
6.8 Дефекти причинени от използуване на некачествени, рециклирани и неоригинални консумативи.
6.9 Не се приемат за гаранционно обслужване продукти с лош външен вид, силно замърсени, заливани с течности или с видими механични увреждания (надирания, отчупвания, смачквания)
6.10 Твърди дискови устройства с каквито и да било механични увреждания по корпуса,платката или интерфейса.

   7. Описание на продуктите и техните елементи, които не са продукт на гаранционно обслужване:

7.1 Гаранцията на продуктите не се отнася до софтуер, инсталация и настройка. Проблеми свързани с инсталиране и конфигуриране на софтуер и отстраняване на вируси се заплащат.
7.2 Гаранцията не включва инсталиране и подмяна на консумативи.
7.3 Не подлежат на рекламация, влизащи в комплектите на продуктите батерии, както и носители с драйвери и съпътствуващи програми.

   8. Описание на частите и елементите на продукти, които са с гаранция различна от тази на продукта:

8.1 Всички акумулаторни батерии, влизащи в комплектите на продукти са с гаранция от 1 година.

   9. Други общи условия :

9.1 Рекламации за недоокомплектованост, лош външен вид и механични дефекти се приемат само в момента на покупката, преди клиент да е напуснал търговския обект или склада.
9.2 Дефектирането на елемент от даден продукт не е основание за замяна или връщане на сумата платена за него. Замяна се извършва, само при установяване на невъзможност да бъде ремонтирано устройството.
9.3 В случаите на повече от едно гаранционно обслужване, това не може да е основание за замяна на устройството или връщане на сумата, заплатена за него.
9.4 Първоначалния гаранционен срок се запазва, независимо дали продуктите са били ремонтирани или заменени.

   10. Изисквания за транспорт,съхранение и инсталиране:

Продуктите трябва да се транспортират само в оригинална опаковка в закрити превозни средства. Същите трябва да се съхраняват само в оригинална опаковка, в закрити помещения, при следните условия:температура на въздуха 0-30 градуса , относителна влажност до 80% при 30 градуса, отсъствие на агресивни примеси.
Продуктите се инсталират за работа в закрити помещения, при изисквания към околната среда същите, както при съхранението им. Минималното разстояние от отоплителни уреди трябва да бъде 1 метър. Не се допуска закриване на вентилационните отвори. Преди първоначално пускане на продуктите да се изчаква 2 часа за аклиматизиране на устройствата.

   11. Препоръчително за електрическото захранване:

Устройствата трябва да се включват към електрическата мрежа само чрез занулени ел. контакти тип “шуко”. Напрежението в електрическата мрежа трябва да е 220 волта с максимални отклонения -15% +10%, с честота 50 херца с отклонение +/- 1 херц.При свързване на няколко устройства в една конфигурация, те трябва да се включат в електрическата мрежа посредством общ разклонител на една фаза или да бъдат галванично разделени от електрическата мрежа. Препоръчително е използуване на UPS с възможност за филтрация и защита от смущения по електрическата мрежа.


Контакти

Нашата телефонна линия работи 24/7

Телефон:Тел: 0953-88168 Моб: 0898733151

Свържете се с нас

Бюлетин